การปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงาน ร่วมกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวต่างชาติ

ณัฐรีพรรณ ดำรงรัตน์เกษม, รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์วิธีการปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยที่ร่วมงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวต่างชาติในสายการบินระหว่างประเทศใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ทำงานกับสายการบินระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปจำนวน 10 คนคัดเลือกโดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับวิธีการคัดเลือกแบบก้อนหิมะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่มและการสังเกตโดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระผลการวิจัยพบว่าการปรับตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยที่ทำงานร่วมกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวต่างชาติ สามารถแบ่งการปรับตัวได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การปรับตัวด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยการปรับตัวเรื่องภาษา การเรียนรู้งานและการทำงาน เป็นผู้เริ่มความสัมพันธ์ที่ดีก่อน และปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน (2) การปรับตัวด้านจิตใจ ประกอบด้วย ยอมรับวัฒนธรรมและใช้ความอดทนอดกลั้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.