การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์สำหรับการใช้ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

สุทัศน์ กำมณี, ศิริรัตน์ เช็งเส็ง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการพยากรณ์แนวทางการจัดการที่ดินทางเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรีประชากรในการวิจัย คือเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

          ผลการวิจัยพบว่าระบบการพยากรณ์พื้นที่ทำการเกษตรได้ทำนายและแนะนำการจัดสรรพื้นที่เกษตรได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้จริง บนเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล ผลลัพธ์ของการแสดงข้อมูล ได้แก่  โอกาสประสบความสำเร็จ เงินลงทุน และกำไรจากการตรวจสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมผู้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี และการประเมินแอพพลิเคชั่นรวมทุกกลุ่มก็อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.