ปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันโดยการเข้าร่วมเกษตรพันธสัญญา

เบญจวรรณ ภัทรวังฟ้า, อิสริยา บุญญะศิริ, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมเกษตรพันธสัญญาปาล์มน้ำมัน ระหว่างผู้รับซื้อและเกษตรกร ควบคุมการผลิตให้มีการจัดการสวนที่ดีและตัดผลปาล์มสุกโดยผู้รับซื้อจะให้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน โดยใช้แบบจำลองโลจิต จากข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและกระบี่ รวมทั้งสิ้น 361 ตัวอย่าง

          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมเกษตรพันธสัญญาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ลักษณะการขายปาล์มน้ำมันแรงจูงใจในการเข้าร่วมจากการมีตลาดที่มั่นคง การเป็นสมาชิกกลุ่มรับรองมาตรฐานRoundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO )การได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ต้นทุนผันแปรในการปลูกปาล์มน้ำมัน ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ขายได้ การมีเทคนิคในการจัดการปาล์มน้ำมันที่ดี ทัศนคติการให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน และทัศนคติความคิดเห็นการจัดการสวนที่ดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.