การสร้างสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงในอิสลาม: การศึกษาเชิงวิเคราะห์

อารีฝีน ยามา

Abstract


บทความวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาแนวคิด หลักคำสอน และตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ของศาสนา
อิสลามที่กล่าวถึงวิถีอิสลามในการไม่ใช้ความรุนแรงและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะน้อยคนนักที่จะรับรู้ว่าอิสลามนั้นเป็นเครื่องมือและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ในการสร้างสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง เนื่องจากสื่อมักจะถ่ายทอดภาพลักษณ์ศาสนาอิสลามเกี่ยวโยงกับสงคราม การใช้ความรุนแรง และผู้ก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลา ตรงจุดนี้เองที่ผู้วิจัยจะนำเสนอความจริงอีกมุมหนึ่ง และเป็นความจริงที่ว่าอิสลามนั้นแท้จริงแล้วคือศาสนาแห่งสันติ นิยมแนวทางสันติวิธี และสนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรงในทุกๆ กรณี


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.