การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยไม่รู้สึกนึก

อรรถพล ชมพัฒนา, ริทธิ์ษา เทพชมพู, ณัชพล มะธิปิไข, พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์

Abstract


การกระทำโดยไม่รู้สำนึก คือ สภาวะที่บุคคลไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายแต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ เนื่องจากไม่สามารถคิดและตกลงใจกระทำไปตามความคิดได้ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ถึงขั้นไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันพบว่าไม่สามารถลงโทษการกระทำที่เกิดขึ้นจากบุคคลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายใดที่ให้อำนาจผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือได้รับการเยียวยาตามที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม และต้องยอมรับบาปเคราะห์ในความเสียหายที่ตนมิได้ก่อ ดังนั้น ควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ กฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.