ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท2 ของลูกค้าชาวจีน

อรจิรา แดนวิวัฒน์เดชา, สุภาวดี คุ้มราษฎร์, อุรุพงษ์ ไสยรัตน์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท 2 ของลูกค้าชาวจีน การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าชาวจีนที่ใช้บริการของโรงพยาบาลพญาไท 2 จำนวน 152 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท 2 ของลูกค้าชาวจีน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการบริการ ราคา และ การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพญาไท 2 ของลูกค้าชาวจีน ส่วนปัจจัยด้านสถานที่ บุคลากร กระบวนการให้บริการ และ
ปัจจัยด้านกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โรงพญาบาลพญาไท 2 ของลูกค้าชาวจีน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.