ผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ต่อการคืนแร่ธาตุของรอยผุระยะเริ่มแรกบนด้านประชิด: การศึกษา ในห้องปฏิบัติการ

อณิพิชญ์ ทรงกิติพิศาล, ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา, ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1000 ส่วนในล้านส่วนร่วมกับน้ำยาบ้วนปากโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.05 ต่อการคืนแร่ธาตุของรอยผุระยะเริ่มแรกบนด้านประชิด การศึกษานี้เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยนำฟันกรามน้อยถาวรของมนุษย์จำนวน 48 ซี่ที่มีรอยผุที่ยังไม่เป็นโพรงบนด้านประชิดและมีระดับความลึกในภาพถ่ายรังสีอยู่ในชั้นเคลือบฟันมาจำลองให้มีจุดสัมผัสระหว่างซี่ฟัน แบ่งฟันตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองซึ่งฟันจะถูกแช่ในสารละลายยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ร่วมกับน้ำยาบ้วนปากโซเดียมฟลูออไรด์ และกลุ่มควบคุมซึ่งฟันจะถูกแช่ในสารละลายยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพียงอย่างเดียว ฟันตัวอย่างจะถูกนำไปผ่านกระบวนการจำลองสภาวะการสูญเสียและคืนแร่ธาตุเป็นระยะเวลา 30 วัน วัดค่าความต่างของฟลูออเรสเซนส์ (F) ด้วยเครื่องคิวเอลแอฟทั้งก่อนและหลังการทดลองผลการศึกษาพบว่าภายหลังผ่านกระบวนการจำลองสภาวะการสูญเสียและคืนแร่ธาตุ ค่าเฉลี่ย F ของกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มทดลอง (p ≥ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยF (F) ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่า F ในรอยผุที่มีระดับความลึกเริ่มต้นที่ครึ่งด้านในของชั้นเคลือบฟัน (p<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำยาบ้วนปากโซเดียมฟลูออไรด์ร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1000 ส่วนในล้านส่วนช่วยลดการสูญเสียแร่ธาตุออกจากผิวฟันของรอยผุระยะเริ่มแรกบนด้านประชิด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.