ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ, อัจฉริญาพร ตั้งปิติจิระ, วาสนา รังสรรค์ธาดา

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในระดับมาก สำหรับพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.21) หากพิจารณาเฉพาะด้านการปฏิบัติตนในการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.34) ส่วนพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.