การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สุภาวดี สายสนิท, ธวัชชัย ทองอนันต์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบปัจจัยความเสี่ยงธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 2) เพื่อทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตโดยการฝังตัวยังสถานประกอบการและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถรวบรวมและจำแนกความเสี่ยงได้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดหาวัตถุดิบ 3) ด้านการผลิต 4) ด้านการจัดส่ง 5) ด้านการรับคืน จากการจัดอับดับเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดพบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าสูงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ส่ง
สินค้าไม่ตรงเวลาและสถานที่นัดหมาย 2) ไม่มีรถและพนักงานขนส่งสินค้าเป็นของ และ 3) วัตถุดิบขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการผลิต จากนั้นทำการศึกษาสาเหตุของความเสี่ยงและเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เช่น สำรองการขนส่งรูปแบบอื่นที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ เนื่องจากการขนส่งในปัจจุบันเป็นแบบไม่เป็นทางการ หรือปรับปรุงรูปแบบการขนส่งในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการขนส่งโดยรถขนส่งเอกชน มีคุณลักษณะเหมาะสมมากที่สุดกับผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินลงทุนสามารถเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนที่มีความชำนาญดำเนินกิจกรรมด้านการขนส่งแทน ส่วนความเสี่ยงด้านวัตถุดิบขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการผลิต ผู้วิจัยได้เสนอทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กลยุทธ์การใช้ผู้ขายวัตถุดิบหลายราย (Many Suppliers) แนวทางที่ 2 กลยุทธ์การใช้ผู้ขายวัตถุดิบน้อยราย (Few Suppliers) และแนวทางที่ 3 บริษัทเสมือนจริง (Virtual companies) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการจึงควรเลือกแนวทางที่ 1 กลยุทธ์การใช้ผู้ขายวัตถุดิบหลายราย (Many Suppliers) เนื่องจากวัตถุดิบ (ผ้า) ไม่ได้เป็นวัตถุดิบเฉพาะจึงไม่สามารถใช้ได้กับกลยุทธ์ที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแหล่ง
ซื้อวัตถุดิบหลายราย ป้องกันการขาดแคลน และสามารถซื้อได้ในราคาต่ำสุด โดยผู้ประกอบการและผู้ขายอาจทำสัญญาร่วมกันในการประกันคุณภาพของวัตถุดิบและการส่งมอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความแน่นอนในการได้รับวัตถุดิบที่ทันเวลา นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีข้อจำกัดในด้านเงินลงทุนที่จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับผู้ขาย ทำให้ไม่สามารถใช้แนวทางที่ 3 กลยุทธ์บริษัทเสมือนจริงได้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.