ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

สุภาภรณ์ พวงสมบัติ, พุทธิวัต สิงห์ดง

Abstract


รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสำรวจปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers)เพื่อวิเคราะห์ระดับความสำคัญของตัวแปรของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการนำมาวิเคราะห์ และประเมินทิศทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างภายในองค์กรหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 300 ราย และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสถิติว่า มีตัวแปรหรือปัจจัยหลักด้าน
ใดบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers)ในการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนในอนาคต พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญสูงที่สุดในแต่ละปัจจัยอันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีและมีมาตรฐานภายในองค์กรหรือธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสังคม เรื่องการสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าเชิงธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนอันดับสามได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม เรื่องการให้ความร่วมมือของคนในองค์กรและสาหรับการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 3 Factor ดังเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรจากอีกกลุ่มไปอีกกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่พัฒนารากฐานของธุรกิจ ความร่วมมือในส่วนของกฎหมายและความสัมพันธ์ในบริษัท
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านผลประโยชน์ต่อตัวบริษัทหรือธุรกิจด้านโลจิสติกส์
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านผลประโยชน์ต่อพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.