ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

สุทธิชาติ อัศวศิรโยธิน, นัทนิชา หาสุนทรี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ต่อความพึงพอใจในงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงาน ที่ได้จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 100 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร t-test independent จากผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท
แอนด์ สปา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาก คือ ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านความพอใจในตัวงาน 2) ผลการวิเคราะห์ระดับระดับแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านลักษณะการทำงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านรางวัลตอบแทน และด้านรูปแบบการจัดการ 3) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยภาพรวมพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่านได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเสมอ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ท่านสามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย และรองลงมา คือ ท่านสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.