หลักพอเพียงเชิงปรัชญาหลังนวยุคสายกลางในภาคปฏิบัติ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

สุดารัตน์ น้อยแรม, กีรติ บุญเจือ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามวิจัยในเชิงปรัชญาว่าเกณฑ์ตัดสินความพอเพียงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงได้หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ตัดสินความพอเพียงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงได้ เมื่อใช้กับปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เกณฑ์ตัดสินความพอเพียงส่งเสริมให้เกิดเจตนาที่ดีบนความรู้รักสามัคคี (2) เกณฑ์ตัดสินความพอเพียงส่งเสริมให้เกิดผลที่ดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.