วิเคราะห์อัตราโทษที่เหมาะสมของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

สุจิตรา เปรมจิตต์, นิรชา เมืองมา, พรศิริ ตู้พิจิตร, สุรศักดิ์ มีบัว

Abstract


แม้จะมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 42 บัญญัติว่า“ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่” แต่อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ายังมีผู้บริโภคบุหรี่จำนวนมากที่กระทำการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ โดยมิได้เกรงกลัวต่อสภาพบังคับหรือบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ในมาตรา 67 คือ “ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท” เนื่องจากสภาพบังคับหรือบทลงโทษทางอาญาที่กำหนดไว้มีเพียงการปรับประการเดียวเท่านั้น โดยมิได้กำหนดสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างอื่นด้วย เมื่อพิจารณาจำนวนค่าปรับดังกล่าวถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของเงินในปัจจุบันที่มีจำนวนสูงขึ้นตามกาลเวลา หรืออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมจากการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จากปัญหาของอัตราโทษทางกฎหมายที่ไม่ได้สัดส่วนกับผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทบทวนอัตราโทษทางกฎหมายให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมในการลดจำนวนผู้บริโภคบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่และเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอีกด้วย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.