ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเอ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สิราวรรณ ด่านวิริยะกุล, มรกต กำแพงเพชร, ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเอ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคาร ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ทำการสร้างเครื่องมือโดยออกแบบสอบถาม และดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 250 คน และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) One-Way ANOVA สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation
Coefficient) นำผลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุ19-23ปี สถานภาพโสด กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน รายได้ 5,001 – 10,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเดบิตมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สังกัดการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้วยสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง คือ ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ กับปัจจัยด้านบุคคล และคู่ที่มีค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ พฤติกรรมผู้บริโภคกับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.