ปัจจัยการตลาดด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจนำเที่ยวของชาวจีนที่ เข้ามาท่องเที่ยวด้วยตัวเองในกรุงเทพมหานคร

สาธิตา สุขโพธิ์เพชร์, ปรียา เตียงธวัช, อาภรณ์ ภู่เผือก, Jing Yan Zhao

Abstract


การศึกษาวิจัยมีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยตัวเองและตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจนำเที่ยวในไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คนจากจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2560 ที่เลือกใช้บริการนำเที่ยวของ บริษัท ไดเร็ก ฮอลิเดย์ จำกัด โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVAsผลการศึกษาวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 40 ปีขึ้นไปเคยเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้ง มีงบประมาณในการท่องเที่ยวมากกว่า 8,000 หยวน นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับคนรักและสาเหตุที่เดินทางมา
ประเทศไทยเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านประชากรศาตร์ อายุ จำนวน (ครั้ง)เดินทางมาประเทศไทย งบประมาณในการท่องเที่ยว การเดินทางกับบุคคลและสาเหตุที่ เดินทางมาประเทศไทยที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวในไทยต่างกัน ด้านปัจจัยการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวในไทยต่างกันยกเว้นด้านราคาไม่แตกต่างกันและปัจจัยด้านคุณภาพในการบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวในไทยต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.