การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สลิสา พึ่งพุทธิกานต์, อดุลย์ นงภา, รพี อุดมทรัพย์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเกิดปัญหาการนำเข้าสินค้าไม่เต็มตู้จากวางแผนในการเลือกใช้ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ไม่เป็นมาตรฐานทำให้เกิดพื้นที่ว่างเปล่าจากการนำเข้าสินค้า ส่งผลให้อาจเกิดความเสียหายตามมาและยังทำให้ต้นทุนสินค้าต่อพาเลทสูงขึ้น ดังนั้นได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการคำนวณขนาดพาเลทให้สอดคล้องการใช้งานต่อพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต กับขนาดพาเลทบล็อกที่ใช้บรรจุสินค้า เพื่อการบรรจุสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 41.78% เป็น 78.16% ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 36.38 %


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.