อิทธิพลของอุณหภูมิเทนํ้าโลหะและอัตราการไหลของก๊าซ ที่มีผลต่ออนุภาคผงโลหะเงินสเตอร์ลิง 925

สมหมาย ธรรมประโคน, ศิริชัย ต่อสกุล, สุรัตน์ วรรณศรี

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรของการทดลองที่มีผลต่อขนาด รูปร่างและการกระจายตัวของอนุภาคผงโลหะเงินสเตอร์ลิง 925 จากกระบวนการอะตอมไมเซชันด้วยก๊าซ โดยทำการทดลองผลิตอนุภาคผงโลหะด้วยเครื่องอะตอมไมเซอร์ด้วยก๊าซแนวตั้ง ที่ติดตั้งหัวพ่นแบบ Free-fall nozzle ซึ่งมุมของก๊าซที่พ่นทำมุม 15 องศากับลำกระแสน้ำโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ตัวแปรที่ทำการศึกษาในที่นี่ คือ อุณหภูมิเทน้ำโลหะและอัตราการไหลของก๊าซ ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า อุณหภูมิเทน้ำโลหะและอัตราการไหลของก๊าซที่แตกต่างกันมีผลทำให้ขนาด รูปร่างและการกระจายตัวของอนุภาคผงโลหะเงินสเตอร์ลิง 925 มีค่าแตกต่างกัน โดยสภาวะของการทดลองอุณหภูมิเทน้ำโลหะ 985ºC และอัตราการ
ไหลของก๊าซ 500 l/min ได้ขนาดเฉลี่ย (D50) ได้อนุภาคผงโลหะที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่ากับ 44.848 ไมโครเมตร และมีค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคต่ำสุดอยู่ในช่วง 30.358-67.012 ไมโครเมตร ซึ่งรูปร่างของอนุภาคผงโลหะที่ได้มีลักษณะรูปร่างเป็นเม็ดอนุภาคทรงกลม หรือเกือบเป็นอนุภาคทรงกลม พื้นผิวของอนุภาคมีลักษณะเป็นโครงสร้างเดนไดรท์ ที่เกิดจากการที่ละอองน้ำโลหะมีสภาวะการเย็นตัวที่เร็วกว่าสภาวะสมดุลภายใต้สภาวะของการทดลองที่แตกต่างกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.