การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วริศรา เลิศสิทธิสุทธิ์, พัฒนพงษ์ เกียรติภัทรชัย, เศรษฐกาล โปร่งนุช, ณรงค์ ณรงค์รัตน์

Abstract


วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาประเทศไทย เช่น ในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย จนสามารถนำไปผลิตใช้งานได้จริง ดังนั้นบทความนี้นำเสนอ การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงาน การควบคุม การเคลื่อนที่ การทรงตัว ออกแบบฟังก์ชันการทำงาน และเพื่อสร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ การออกแบบหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์มี 4 ส่วน คือ 1) การออกแบบโครงสร้างส่วนหัว 2) ส่วนลำตัว 3) การออกแบบฟังก์ชันของหุ่นยนต์ และ 4) การออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อใช้ควบคุมหุ่นยนต์ ในการสร้าง การทดลอง และผลการทดลองของหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ทำให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ระยะเวลาที่แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสูงกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในการออกแบบส่วนหัวและส่วนลำตัว ถึง 8 เท่าทั้งส่วนหัว และลำตัว ส่วนการออกแบบฟังก์ชันการทำงานนั้น ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อนาที และสามารถทรงตัวบนพื้นราบที่มีความลาดชันไม่เกิน 30 องศา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.