ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวจีนผ่านสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา WeChat

ศุภมาศ สุรกิจสัมฤทธิ์, แววมยุรา คำสุข, สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น, อาภรณ์ ภู่เผือก

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวจีนผ่านสังคมออนไลน์ WeChat วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด ของผู้บริโภคชาวจีนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ WeChat สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เลือกซื้อสินค้าผ่าน WeChat สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารหรือขนม ปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ WeChat ของผู้บริโภคชาวจีน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ WeChat ของผู้บริโภคชาวจีนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.