การปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ศิริลักษณ์ คาโสจันทร์, อดุลย์ นงภา, รพี อุดมทรัพย์

Abstract


การวิจัยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการขอใบเสนอราคาและความล่าช้าในการตอบกลับราคาผู้ขอสั่งซื้อ มีสาเหตุมาจาก มีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิม ซึ่งต้องทำการขอใบเสนอราคาทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อ เสียเวลาในการรอราคาจากซัพพลายเออร์นาน จึงได้มีการศึกษาขอมูลย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน พบว่า มีการสั่งซื้อสินค้ามาที่แผนกจัดซื้อ ทั้งหมด 5 รายการที่มีความถี่ในการสั่งซื้อบ่อย ต้องทำการขอราคาจากซัพพลายเออร์ จำนวน 4909 ครั้ง ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไข คือ การปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบกลับราคาให้กับผู้ร้องขอสั่งซื้อโดยการเสนอแนวทางลดขั้นตอนการขอใบเสนอราคาโดยการจัดทำ Master Price Approve เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาพบว่าทำให้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนและปัญหาการตอบกลับราคาผู้ขอซื้อลดลง เนื่องจากไม่ต้องขอราคาผู้ขอซื้อสามารถใช้ราคาจาก Master Price Approve ได้เลย ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.