องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย

วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ, ณรงค์ กุลนิเทศ, ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กลไกของกฎหมาย การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ เครือข่ายการติดตาม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย ใช้วิธีวิจัยการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเด็กหาย จำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้กำหนด
ไว้กลุ่มตัวอย่าง 15 คน ผลการวิจัยพบว่า กลไกของกฎหมายส่งผลทางตรงกับการมีส่วนร่วม และส่งผลทางอ้อมกับการบริหารจัดการ เครือข่ายการติดตาม และประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย การมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการบริหารจัดการ และส่งผลทางตรงทางอ้อมกับประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย และเครือข่ายการติดตาม การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเครือข่ายการติดตาม และส่งผลทางตรงกับประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหายแต่ไม่ส่งผลทางอ้อมกับประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย และพบว่าเครือข่ายการติดตามไม่ส่งผลทางตรงกับประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย
ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย เมื่อการมีส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหายมากขึ้นด้วย และการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย เมื่อมีการบริหารจัดการมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหายมากขึ้นด้วย การมีส่วนร่วมส่งผลต่อเครือข่าย
การติดตาม เมื่อการมีส่วนร่วม เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เครือข่ายการติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วย และการบริหารจัดการ ส่งผลต่อเครือข่ายการติดตาม เมื่อการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เครือข่ายการติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วย การมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบริการจัดการ เมื่อการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการมากขึ้นด้วย และกลไกของกฎหมาย
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เมื่อกลไกของกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นด้วย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.