การจัดเส้นทางขนส่ง โดยใช้วิธีเซฟวิ่งอัลกอรึทึ่ม กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด

วัชรีวรรณ แสงน้อย, ณภัทร ศรีนวล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการวางแผนการแก้ปัญหาการทำงานและการจัดตารางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในรูปแบบการจัดเส้นทางขนส่ง เพื่อหาระยะทางในการส่งสินค้าลดจำนวนรถขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งที่เหมาะสม โดยนำวิธีการค้นหาคำตอบแบบวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึ่ม มาใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไขการส่งสินค้าผ่านโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ระยะทางการส่งสินค้าและความสามารถในการบรรทุก เพื่อหาระยะทางขนส่งที่สั้นที่สุดและปริมาณการขึ้นสินค้าในรถขนส่งแต่ละคันที่เหมาะสมที่สุด
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดเส้นทางขนส่งพบว่าสามารถลด
ระยะทางขนส่งสินค้าจากเดิมทั้งหมด 10,628.61 กิโลเมตร ได้ระยะทางแบบเซฟวิ่งอัลกอริทึ่ม ทั้งหมด 5,993.07 กิโลเมตร ลดลงร้อยละ 43.61 และต้นทุนค่าขนส่งแบบเดิมทั้งหมด 766,368.34 บาท ต้นทุนค่าขนส่งแบบเซฟวิ่งอัลกอริทึ่ม ทั้งหมด 155,512.51 บาท ลดลงร้อยละ 79.71


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.