อิทธิพลของปริมาณสาร CMC และความดันที่มีผลต่อความหนาแน่น และความแข็งแรงกรีนของการอัดขึ้นรูปผงโลหะเงินเจือ 925

วัชรินทร์ ดอกพุดซา, ศิริชัย ต่อสกุล, สุรัตน์ วรรณศรี

Abstract


สาร CMC เป็นวัสดุตัวประสานทำหน้าที่ประสานอนุภาคผงโลหะและเซรามิกให้เกาะยึดกันเป็นก้อนชิ้นงานหรือชิ้นทดสอบในกระบวนการขึ้นรูปอนุภาคผงชนิดต่างๆ งานวิจัยนี้ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการผสมสาร CMC และความดันที่มีผลต่อความหนาแน่นและความแข็งแรงกรีนของการอัดขึ้นรูปผงโลหะเงินเจือ 925 ในการทดลองนี้กำหนดปริมาณการผสมสาร CMC เท่ากับ 1 2 และ 3 wt% และความดันของการอัดขึ้นรูป 68.46, 136.92 และ 205.38 MPa ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปริมาณการผสมสาร CMC และความดันของการอัดขึ้นรูปที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่าความหนาแน่นของชิ้นทดสอบมีแนวโน้มมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.30 g/cm3 ที่ปริมาณการผสมเท่ากับ 3 wt% ภายใต้ความดันของการอัดขึ้นรูป 205.38 MPa สำหรับในส่วนของค่าความแข็งแรงกรีน พบว่า ปริมาณการผสมสาร CMC ที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่าความแข็งแรงกรีนของชิ้นทดสอบเพิ่มขึ้นโดยมีค่าสูงสุดที่ปริมาณการผสม 2 wt% แต่ความดันของการอัดขึ้นรูปที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่าความแข็งแรงกรีนของชิ้นทดสอบมีแนวโน้มมีค่าเพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 24.84 MPa ที่ปริมาณการผสมเท่ากับ 2 wt% ภายใต้ความดันของการอัดขึ้นรูป 205.38 MPa


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.