การเพิ่มประสิทธิภาพตรวจวัดไอออนทองแดงในนํ้าโดยใช้วัสดุดัดแปรด้วยสารสกัด จากกะหลํ่าปลีสีม่วง

วรางคณา เขาดี, อัณศยา ยาวิระ, จักรพงศ์ ปันสุข

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดไอออนทองแดง (Cu2+) ในน้ำทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การตรวจวัดใช้การตรวจวัดด้วยตาเปล่าโดยสังเกตุการเปลี่ยนแปลงสีของ AXAD-7Cy ซึ่งเตรียมได้จากการดัดแปร Amberlite XAD-7 ด้วยไซยานิดิน (Cyanidin) ที่สกัดจากกะหล่ำปลีสีม่วง แล้วบรรจุในคอลัมน์ขนาดเล็ก จากการทดลองพบว่าเมื่อนำน้ำตัวอย่างและสารละลายบัฟเฟอร์ พีเอช 7 (0.01 M) ไหลผ่านคอลัมน์ของ AXAD-7Cy (10 มิลลิกรัม) ด้วยอัตราการไหล 0.5 มิลลิลิตร/นาที เป็นเวลา 20 นาที สามารถตรวจวัด Cu2+ ในน้ำได้ตั้งแต่ความเข้ม 4 ไมโครโมลาร์ ขึ้นไป เมื่อนำวิธีนี้ตรวจวัดทองแดงในน้ำ ตัวอย่างเทียบความถูกต้องกับเทคนิค AAS พบว่าค่าความเข้มข้นที่ได้จากทั้ง 2 วิธี มีความสอดคล้องกัน วิธีการที่พัฒนาขึ้นสามารถทำการตรวจสอบนอกสถานที่ได้ ซึ่งมีความง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการใช้
งาน ใช้สารทุกตัวในปริมาณน้อย อีกทั้งสามารถตรวจวัด Cu2+ ได้ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดในน้ำดื่ม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.