การศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นพพร แหยมแสง, รัชนิกร ชลไชยะ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการจัด
การเรียนรู้แบบ ACE ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน จากนักเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการทำแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบ ACE สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับมีค่าเท่ากับ 0.5


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.