ผลการใช้วงจรการเรียนรู้แบบการทำนายและอภิปรายเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์ชีววิทยา และการให้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยุวากร กลมอ่อน, จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า, สายรุ้ง ซาวสุภา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการใช้วงจรการเรียนรู้แบบทำนายและอภิปรายเป็นฐาน (prediction/discussion-based learning cycle) ที่มีต่อมโนทัศน์ชีววิทยาและการให้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง จังหวัดลพบุรี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นจำนวนนักเรียน 38 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบการทำนายและอภิปรายเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา มีค่าความสอดคล้องในช่วง 0.67-1.00 เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดมโนทัศน์ชีววิทยาและแบบวัดการให้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีค่าความยากในช่วง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนกในช่วง 0.20-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Paired t-test)
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบการทำนายและอภิปรายเป็นฐาน เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ในรายวิชาชีววิทยา มีมโนทัศน์ชีววิทยาและการให้เหตุผลด้านความสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.