การศึกษาปริมาตรการฉีดและแรงบิดโดยใช้ไบโอดีเซลที่ทำจากนํ้ามันพืชใช้แล้ว ในรถยนต์คอนมอนเรล

มงคล สมประสิทธิ์, บุญชู เกตุยงค์

Abstract


บทความนี้ผู้วิจัยได้นำรถยนต์ Toyota hilux vigo เครื่องยนต์ 1KD-FTV เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 2982 cc. มาทำการทดสอบกับเครื่องวิเคราะห์ปัญหา Intelligent Tester II และ OBD II Protocol โดยทำการทดสอบ ปริมาตรการฉีด และแรงบิด โดยใช้ไบโอดีเซลล้วนที่ผลิตจากน้ำมันพืชเก่าที่เลิกใช้แล้ว เปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล การทดสอบครั้งนี้เป็นแบบ Full load-Full Throttle ซึ่งเป็นการเปิดคันเร่งค้างไว้ที่ตำแหน่งสูงสุด ความเร็วรอบเริ่มต้นทดสอบอยู่ที่รอบเดินเบา หลังจากนั้นจะทำการเพิ่มภาระโดยการเร่ง เพื่อให้ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นประมาณครั้งละ 500 รอบต่อนาทีจนถึงประมาณ 3,000 รอบต่อ
นาที ทำการเก็บข้อมูลของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ พบว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและภาระของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลล้วนที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้วจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ทั้งนี้จากผลการทดสอบข้างต้นจึงสรุปได้ว่า เชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลคอนมอนเรลได้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.