การสอนฆราวาสธรรมเพื่อการอบรมบ่มนิสัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

พระปรียะพงษ์ คุณปัญญา, กีรติ บุญเจือ, รวิช ตาแก้ว

Abstract


การศึกษาเล่าเรียนนั้น จะศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้อย่างเดียวนั้นไม่ได้ จะต้องมีการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม ซึ่งเป็นคุณค่าภายในที่เราท่านทั้งหลายเรียกกันว่า คุณธรรม ซึ่งคุณธรรมนำใจนี้เอง จะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ศึกษาเล่าเรียนนั้น มีความสนใจในการหมั่นฝึกฝนจิตใจตัวเองในคุณธรรมเรื่องนั้นๆ ทำให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นปกติ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อมทำให้ชีวิตเขาเหล่านั้น เจริญด้วยสุข 4 สถานตามพุทธพจน์ที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า “เชิญท่านลองถามสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นดูบ้าง ถ้าจะมีธรรมในโลกนี้ ที่ยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ จาคะ ชันติ ? ชึ่งจุดประสงค์หลัก ก็เพื่อจะไขข้อสงสัยที่ว่า ฆราวาสธรรม 4 เป็นกรอบการสอนศีลธรรมได้ด้วยกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลายได้จริงหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดถึงการน้อมหลักฆราวาสธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้อยู่บนรากฐานของความดีงามสืบต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.