ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการ ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ผกามาศ แสงสว่าง, สุชาติ วัฒกานนท์, มรกต กำแพงเพชร

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้บริการ ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ภูมิลำเนาที่กว่างตง รายได้ 10001-20000หยวน ค่าใช้จ่ายครั้งต่อคน 1001-2000 หยวน นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง ช่วงเวลาการอยู่ประเทศไทยจะอยู่1-2 วัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการ ALIPAYที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไม่แตกต่างกันและปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่น สถานภาพ อาชีพ ภูมิลำเนา รายได้ ค่าใช้จ่ายครั้งต่อคน ช่วงเวลาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.