ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่อการซื้อนมพาสเจอไรส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปิยฉัตร ช่างเหล็ก, ยอดมนี เทพานนท์, ณัฐพล พันธุ์ภักดี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์
ศึกษาทัศนคติต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภค เปรียบเทียบทัศนคติต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะของนมพาสเจอร์ไรส์ที่มีผลต่อทัศนคติต่อการตัดสินใจซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 680 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจึงทำการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีของ LSD และศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหูคูณตัวแปรด้วยค่าสถิติ Regression ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณค่าของนมพาสเจอร์ไรส์ มากที่สุด ทัศนคติต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการดื่มนมพาสเจอไรส์เป็นสิ่งที่ดี มากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1)
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลในบ้านที่ดื่มนมพาสเจอไรซ์แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรส์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในบ้าน แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์ไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยเศรษฐกิจของผู้บริโภค ได้แก่ ราคา ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ขนาดเล็กที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรส์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยเศรษฐกิจของผู้บริโภค ได้แก่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ราคาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอรไรซ์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรส์ไม่แตกต่างกัน 3) ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์ ขึ้นอยู่กับ ราคานมที่มีราคาแพง การเลือกรับประทานอาหารอื่นแทนหากมีราคาเท่ากัน โดยด้านราคาแพงจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์มากที่สุด 4)ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านคุณค่าทางโภชนาการของนมพาสเจอไรซ์ และด้านคุณค่าของนมพาสเจอไรซ์ โดยด้านคุณค่าของนมพาสเจอไรซ์จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์มากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.