ความสามารถในการลดต้นทุนโดยการใช้ Multimodal Transport ของ อุตสาหกรรมเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปารวี มินหะรีสุไรมาน, ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

Abstract


จากสภาวะราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการลดต้นทุน โดยการใช้ Multimodal Transport ของ อุตสาหกรรมเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานกรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการลดต้นทุนนั้นสามารถทำได้โดยแนวทางแก้ไขที่ใช้ดำเนินการในการลดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้า ได้แก่ 1) ทำการศึกษาข้อมูลเส้นทางขนส่งเดิมของบริษัท เพื่อให้ทราบเส้นทางหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน 2) ศึกษาระบบขนส่งที่สามารถนำมาใช้ในการลดต้นทุนได้ 3) ออกแบบเส้นทางจำลองเพื่อให้เห็นภาพในการวิจัยว่าจากการจำลองเส้นทางสามารถลดต้นทุนได้หรือไม่จากการปรับปรุงตามขั้นตอนวิจัย เปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าที่เกิดขึ้นได้ แต่มีขั้นตอนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเส้นทางหลักมีระยะเวลาที่น้อยกว่าเส้นทางอื่นคือ 6วันครึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 16,580 บาท ผู้วิจัยได้จำลองเส้นทางออกมาอีก 2 เส้นทางเพื่อต้องการทราบว่ามีเส้นทางไหนที่สามารถลดต้นทุนทางด้านการขนส่งให้แก่บริษัทได้ จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่าเส้นทางจำลองที่ 1 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายทางด้านการขนส่งน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.30 ของค่าขนส่งเส้นทางหลัก และคิดเป็นร้อยละ 8.10 ของค่าขนส่งเส้นทางจำลองที่ 2


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.