การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ปวีณา บุญมาชาต, สิรินธร สินจินดาวงศ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป หาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่าง ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม กำหนดตัวแปรระดับช่วงชั้นที่จัดการศึกษาของสถานศึกษา และตัวแปรประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ one-way ANOVA และทดสอบภายหลังด้วยวิธีของ Scheffe เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากในด้านหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม ส่วนในด้านหลักความคุ้มค่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลา

2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับผู้บริหารที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก

3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ไม่แตกต่างกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.