การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยใช้แนวคิดมิลค์รัน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ปวริศา อมราพิทักษ์, สิทธิโชค สินรัตน์, อภิญญา เทพพนมรัตน์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้แนวคิดมิลค์รันจัดทำแผนตารางเวลารับชิ้นส่วนยานยนต์
และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการใหม่ การรับชิ้นส่วนยานยนต์มี 5 ชิ้นส่วน ผลการศึกษา พบว่า หลักการดังกล่าวสามารถหมุนเวียนรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับชิ้นส่วนให้กับรถบรรทุกภายในโรงงานคิดค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงร้อยละ 26 หลังการปรับปรุงคิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 76 และทำให้ทราบถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.