การปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการสานตะกร้าจากกระดาษ

ศิลาพร ภู่ทรัพย์ทวี, ปริณัฐ แซ่หวุ่น

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและการลดเวลาในการสานตะกร้าจาก
กระดาษ การใช้วัสดุม้วนกระดาษ การม้วนกระดาษ การต่อกระดาษ การตัดลวด การเก็บงานเมื่อสานเสร็จและการเคลือบชิ้นงาน จึงได้นำวิชาการศึกษาการทำงานมาใช้ในการแก้ปัญหาในกระบวนการทำงาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงาน
การปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการสานตะกร้าจากกระดาษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ลดขั้นตอนและลดเวลาในการทำงาน โดยมีการนำแผนภูมิการดำเนินงานมาใช้ในการศึกษาวิธีการทำงานและปรับปรุงวิธีการการสานตะกร้าจากกระดาษ รวมทั้งการใช้ตารางวิเคราะห์งานโดยเทคนิค 6W-1Hจากการทำวิจัยในครั้งนี้ ได้ผลสรุปของการปรับปรุงวิธีการทำงานและการลดเวลาในการสานตะกร้าจากกระดาษ คือ สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ 5 ขั้นตอน และลดเวลาในการการทำงานได้ 69 วินาที


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.