การปรับปรุงวิธีการทำงานในกระบวนการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้

เกวลิน เรืองกระจาย, ปริณัฐ แซ่หวุ่น

Abstract


การศึกษาวิธีการทำงานของธุรกิจการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ กรณีศึกษาเครื่องปรุงพะโล้ตรา บ.เบส
หลานแม่สมจิตต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล กระบวนการทำงานและขั้นตอนของการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน ลดระยะเวลา และเพิ่มผลผลิตของการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิชาการศึกษาการทำงานเข้ามาช่วยในการศึกษากระบวนการทำงาน โดยใช้แผนภูมิแสดงมือซ้ายและมือขวามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าขั้นตอนใดบ้างที่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทำงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนการทำงานได้ จากการศึกษากระบวนการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้จาก 55 ขั้นตอนเหลือ 40 ขั้นตอน ลดลง 15 ขั้นตอน และลดเวลาการทำงานจาก 73 วินาที เหลือ 52.29 วินาที ลดลง 20.71
วินาที


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.