คุณภาพชีวิตของทหารไทยตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

ปราโมท หม่อมศิลา, กีรติ บุญเจือ, เมธา หริมเทพาธิป

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามวิจัยในเชิงปรัชญาว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของทหารตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจริงได้หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของทหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจริงได้ เมื่อตีความบนกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตด้วยสัญชาตญาณปัญญา 2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตด้วยจริยธรรมดูแล 3) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรมสากล และ 4) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.