ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการบริการการขนส่ง โดยรถจักรยานยนต์ รูปแบบ เอาท์ซอร์สซิ่ง ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกิต จิรสกุลปีต, ชัยฤทธิ์ ทองรอด

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ และ 2) ปัจจัยสร้างความแตกต่างการให้บริการ (7Rs) ผู้ให้บริการขนส่งโดยรถจักรยานยนต์รูปแบบเอาท์ซอร์สซิ่ง (Outsourcing Services) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน โดยหาค่าความสอดคล้อง การแจกแจงความถี่ จำนวนร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (อิสระ) และตัวแปร (ตาม)
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการและปัจจัยการสร้างความแตกต่างการให้บริการ (7Rs) ผู้ให้บริการขนส่งโดยรถจักรยานยนต์ รูปแบบเอาท์ซอร์สซิ่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 31-40 ปีจบการศึกษาปริญญาตรี แต่งงานแล้ว ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 ปี ขึ้นไป และอยู่ในตำแหน่งระดับพนักงานหรือ เจ้าหน้าที่ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสำคัญของตัวแปร (อิสระ) พบว่า ส่วนใหญ่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = ระหว่าง 3.63 – 4.18, SD = 0.35-0.50) เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า ปัจจัยการสร้างความแตกต่างการให้บริการขนส่ง (7Rs) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.18, SD=0.50)
ประกอบด้วย การส่งมอบไปถึงปลายทาง ด้านผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ด้านจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ด้านเวลาที่กำหนด ด้านผลิตภัณฑ์ในสภาพที่สมบูรณ์ ด้านชื่อผู้รับที่ถูกต้อง ด้านชื่อสถานที่ที่ถูกต้อง และอัตราค่าบริการที่ถูกต้องเหมาะสมตามลำดับรองลงมาคือ ปัจจัยการคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.63, S.D. = 0.35) ประกอบด้วย การเข้าถึงการใช้บริการ การติดต่อสั่งการ การปฏิบัติงานบุคลากร การตอบสนองผู้ใช้บริการ ความไว้วางใจ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความมีน้ำใจและเป็นมิตร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.