ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอย่กู ับองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด

ปฏิคม สุชาต, แววมยุรา คำสุข, ปรียา เตียงธวัช, ชรินพร งามกมล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรของพนักงานในบริษัท XYZ จำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เพื่อใช้วิเคราะห์หาระดับความสำคัญของปัจจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีสุ่มอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 214 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าการทดสอบที และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร คือ ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารของผู้บริหารองค์กร (Beta = 0.245) ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร (Beta = 0.227) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Beta = 0.150) ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (Beta = 0.149) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน (Beta = 0.137) ตามลำดับ และจากการศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรได้ ร้อยละ 41.1 (R2=0.411)


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.