การใช้หอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเพรียงทะเลทผี่ ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ในการผลิตอาหารแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

บัญญัติ ศิริธนาวงศ์, จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์, รุ่งกานต์ กล้าหาญ

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาการพัฒนารังไข่ ความดกของไข่ และอัตราการฟักไข่ของกุ้งขาวแวนนาไม ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมหอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเพรียงทะเลจากกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรควบคุม สูตรผสมหอยแมลงภู่ ปลาหมึก เพรียงทะเลจากการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 10 เปอร์เซ็นต์ และสูตร เพรียงทะเลสด รวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการพัฒนารังไข่ ความดกไข่ และอัตราการฟักไข่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 5 สูตร มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 43.93 – 44.75 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการพัฒนารังไข่ของแม่กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารผสมปลาหมึก หอย และเพรียงที่ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสูตรอาหารควบคุม ความดกของไข่แม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 5 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) อัตราการฟักไข่ของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยเพรียงสดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับแม่กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วย
อาหารอีก 4 สูตร ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผสมปลาหมึก หอยแมลงภู่ และเพรียงจากการทำแห้งโดยผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งทำให้พัฒนารังไข่แม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมได้ดีขึ้นแต่การเลี้ยงด้วยเพรียงสดทำให้การพัฒนารังไข่ ความดกของไข่ และอัตราการฟักดีที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.