ผลของการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินบ้านไผ่

บรรลบ โพนกองเส็ง, โกวิทย์ ภูอาลัย, สายัญ พันธ์สมบูรณ์, ดำรงค์ ก่องดวง

Abstract


การทดลองนี้เพื่อศึกษาการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินบ้านไผ่ 1. วางแผนการทดลองแบบ split-plot in RCBD มี 3 ซ้ำ คือ Main plot facter A คือ 1.ไม่ใส่ปุ๋ย (control) 2. ปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) (สูตร 32-9-27 ) จำนวน 68 กิโลกรัมต่อไร่ 3. ปุ๋ยตามคำแนะคำของกรมวิชาการเกษตร (สูตร 15-7-18 ) จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ Subplot facter B คือ มันสำปะหลัง 6 พันธุ์ ได้แก่ 1.พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 2.พันธุ์ห้วยบง 80 3.พันธุ์ระยอง 7 4.พันธุ์ระยอง 11 5.พันธุ์ระยอง 13 6.พันธุ์ระยอง 72 2. ขนาดแปลงทดลอง มีหน่วยการทดลองทั้งหมด 54 หน่วยการทดลอง ขนาดแปลง 3 x6 ตารางเมตร ระยะปลูก 1.00 x 1.00 เมตร 3. การปลูก เตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่ปลูกด้วยขนาดผานห้า 2 ครั้ง แล้วยกร่องขนาดความกว้างระหว่างแถว 1 เมตร เตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ปลูกที่ระยะห่างระหว่างแถว 1 เมตร และระยะระหว่างต้น 1 เมตร ปักลงไปในดินที่ความลึก 10 เซนติเมตร 4. การใส่ปุ๋ยเคมี ในการทดลองที่ใส่ปุ๋ยเคมี (ปุ๋ยตามคำแนะคำของกรมวิชาการเกษตร และปุ๋ย
สั่งตัด (ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)) มีการแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีทางระบบน้ำ ที่ระยะ 1.5 เดือนหลังปลูกถึง 5.5 เดือนหลังปลูกผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในช่วงอายุ 3 เดือน พันธุ์ระยอง 72 มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด และในช่วงอายุ 6,9 และ 12 เดือน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ระยอง 72,พันธุ์ระยอง 13, พันธุ์ระยอง 11, พันธุ์ระยอง 7และพันธุ์ห้วยบง 80 ตามลำดับ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.