คุณภาพการบริการการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


การจัดส่งสินค้าในภาคของอุตสาหกรรมการผลิตมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้นตลอดเวลา ผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องหาแนวทางในการรองรับการแข่งเพื่อหาหนทางทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไป ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาคุณภาพการบริการการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ส่งอิทธิพลต่อภาพลักษณ์บริษัท และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยศึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าสำหรับการผลิตของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมจำนวน 300 ราย และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการจัดส่งสินค้ามีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์บริษัทและความภักดีของลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจผ่านภาพลักษณ์บริษัท ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติในธุรกิจผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.