มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เนตร์พัณณา ยาวิราช

Abstract


งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย การจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นการยกระดับบุคคลผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานสมรรถนะในอาชีพการรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศเพื่อกำหนดแผนผังแสดงหน้าที่งาน และจัดทำมาตรฐานอาชีพโดยใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลักหน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัติงาน หลักฐานการปฏิบัติงานและแนวทางการประเมินพร้อมทั้งกำหนดระดับคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า การรักษาความปลอดภัยแบ่งออกได้เป็น 3 สาขาอาชีพคือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ บุคคลสำคัญ และขนส่งทรัพย์สินมีค่า


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.