ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรมในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นาตยา ดวงประทุม

Abstract


จังหวัดสระแก้วมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเครียดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่น ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรม ในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างจำนวน 370คน ศึกษาโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุงจำนวน 20 ข้อ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square และ Pearson’s Correlation ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 20 คน เพศหญิง จำนวน 165 คน ส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ มีความเครียดอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 32.7 และมีความเครียดรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 14.1 และพบว่าปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส อาชีพเสริม และการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.