ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาบัญชีต่อการบริการทางการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นวพร ทองนุช

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาบัญชีต่อการให้บริการทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ และนำผลการศึกษาไปเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 215 คนที่มาใช้บริการด้านต่างๆของคณะวิทยาการจัดการโดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 20 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วงระหว่าง2.51– 3.00 มากที่สุด มีภูมิลำเนาส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และระดับชั้นปีที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาบัญชีต่อการให้บริการทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกันโดยเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ และด้านอาคารสถานที่


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.