ส่วนประสมและตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสำหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ 2) เพื่อศึกษาการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารสถานที่ให้บริการสอนมวยไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี พังงาและภูเก็ต พบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทย จัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการทั้งแนวกว้าง ลึก และสอดคล้องกัน และกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการมีประสบการณ์และผลงานการปั้นนักมวยไทยให้มีชื่อเสียงประสบการณ์และความมีชื่อเสียงของเจ้าของสถานที่ให้บริการ การเป็นแชมป์มวยไทยและความสามารถถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน การเรียนการสอนมีขั้นตอนชัดเจน การดูแลเอาใจใส่และความเป็นกันเองของสถานที่ให้บริการ หลักสูตรการเรียนหลากหลาย การสอนสายมวยไทยไชยา และบริการเสริมการจัดประกบคู่ชกบนเวทีสนามมวยที่มีชื่อเสียงข้อเสนอแนะควรเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์แนวลึก ในสายผลิตภัณฑ์บริการด้านหลักสูตรการสอน ด้วยหลักสูตรการเรียนแก้ทางมวย ซึ่งจัดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักมวยอาชีพหรือนักมวยแข่งขันชิงรางวัล และหลักสูตรสำรวจมวยไทยช่วงปิดเทอม ซึ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนชาวต่างชาติ หลักสูตรเหล่านี้ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการที่แตกต่างด้านผู้เรียนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.