ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ที่ถูกกระตุ้น ให้อักเสบ ด้วยอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า

ธัญญลักษณ์ โหตระไวศยะ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วยอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้าในห้องปฏิบัติการ โดยเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อในจากฟันกรามซี่ที่สามของฟันมนุษย์ที่ถูกถอน ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดดีเอ็มอีเอ็มร่วมกับซีรัมร้อยละ 10 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เตรียมสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ความเข้มข้น 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25 และ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยกลุ่มควบคุมบวกคือ เซลล์เนื้อเยื่อในที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มชนิดไม่มีซีรัม และกลุ่มควบคุมลบ คือ เซลล์เนื้อเยื่อในที่เลี้ยงในสารละลายไดเมทิลซัลฟ็อกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อเซลล์เนื้อเยื่อในโดยวิธีเพรสโตบลู เมื่อได้ความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ที่ระยะเวลา 24 และ 72 ชั่วโมงแล้ว นำมาทดสอบในเซลล์เนื้อเยื่อในที่ถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วยอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้าด้วยวิธีเพรสโตบลู ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดพรอพอลิสไทยที่ระยะเวลา 24 และ 72 ชั่วโมง ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ที่ความเข้มข้น 5, 2.5, 1.25 และ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุมลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001) ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ (p=0.000) ที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อนำสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ความเข้มข้น 2.5, 1.25 และ0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อในที่ถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วยอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า ความเข้มข้น 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดพรอพอลิสไทยทั้งสามความเข้มข้นไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อในที่ถูกกระตุ้นให้อักเสบ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุมลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.000) ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.