ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A

ธมนวรรณ ฉิมมณี, มรกต กำแพงเพชร, นันทวุฒิ ครุธา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 60 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t-test , F-test และทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD. และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า 1)ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กร A โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ตามรายด้าน พบว่า ปัจจัยค้ำจุน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบังคับบัญชา รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านนโยบายและการบริหาร ส่วนปัจจัยจูงใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสำเร็จของงาน รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะงาน 2)ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร A เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิธีการ รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านเวลา 3)ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความสำเร็จของงาน และด้านความรับผิดชอบ รวมทั้งด้านนโยบายและการบริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยแรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านวิธีการ ปัจจัยแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านคุณภาพของงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.