การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจร้านคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร

ธนาพร ถึงคุณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
สถานบริการคาราโอเกะแบบครบวงจร เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลการศึกษาพบว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจคาราโอเกะแบบครบวงจร ที่ผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับสถานภาพ และระดับการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 24 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน นิยมใช้บริการห้องคาราโอเกะแบบห้องส่วนตัว นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังนิยมทานอาหารประเภทอาหารทานเล่น และเครื่องดื่มประเภทเบียร์มากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.