การทดสอบแบบจำลองสามปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต

ธนโชค กาญจนนันทวงศ์

Abstract


งานวิจัยนี้ทดสอบความเหมาะสมระหว่างแบบจำลอง CAPM และแบบจำลองสามปัจจัยสำหรับการ
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต เก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 96 เดือน ผลการศึกษา พบว่า อัตราผลตอบแทนของตลาด ขนาดของธุรกิจ และอัตราส่วนมูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาด มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต และแบบจำลองสามปัจจัย สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ได้ดีกว่าแบบจำลอง CAPM


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.