ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ธธิธา เวียงปฏิ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ พฤติกรรม
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 208 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.725 แบบสอบถามเจตคติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.847 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติไคสแควร์ โดยทดสอบค่าความมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ในระดับดี ร้อยละ 48.6 มีเจตคติต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.5 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฟาสต์ฟู้ดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.0 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด และเจตคติต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงควรทำการส่งเสริมความรู้ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี นำไปสู่การเกิดพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.